Facebook

Általános szerződési feltételek

1.) Felhívjuk figyelmüket, hogy társaságunk csak olyan személy részére nyújt szolgáltatást, aki a vezetendő személygépkocsira érvényes kötelező biztosítással rendelkezik. A vagyonbiztosítás megléte a megbízás elvállalásának lényeges feltétele társaságunk részéről.


2.) Társaságunk kifejezetten tiltja alkalmazottjainak, megbízottjainak a szolgáltatás elvállalását cégünk nevében akkor, ha a megbízó (szolgáltatást igénybe vevő) a vezetendő gépkocsira nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítással. Ha az általunk küldött személy az itt említett tilalom ellenére elvállalja a személygépkocsi vezetését, és az út során az autóban kár keletkezik, cégünk a kárért felelősséggel nem tartozik, kártérítési követelés kizárólag az autót vezető személlyel szemben áll fenn.


3.) Ha cégünk szerződési feltételekben írtak szerint érvényes kötelező biztosítás mellett elvállalta az autó vezetését és az út során az autóban kár keletkezik, akkor sem kell aggódnia, mivel az Éjjeli Őrangyal Sofőrszolgálatot a Generali biztosító biztosítja, hogy Ön és értékei is biztonságban utazzanak velünk.


4.) A Megbízott kijelenti, hogy a „bérsofőr” szolgáltatás nyújtása a tevékenységi körébe tartozik, s jelen szerződési feltételek mellett a Megbízónak bérsofőr szolgáltatást végez.


5.) A megbízás tárgya: a Megbízó tulajdonában, vagy más egyéb jogcímen használatában lévő gépjármű elszállítása a Megbízó által megjelölt időpontban, az általa meghatározott útvonalon, az általa meghatározott helyre.


6.) Az 5. pont szerinti megbízást a Megbízott egy megfelelő képzettséggel és érvényes okiratokkal rendelkező gépjárművezető (bérsofőr) közreműködésével teljesíti.


7.) A Megbízó kijelenti, hogy a bérsofőrrel kapcsolatban a 6. pontban leírtakról hitelt érdemlően megbizonyosodott. A gépjárművet a bérsofőr maga vezeti.


8.) A megbízó a gépjárművel kapcsolatban büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti az alábbiakat:

– A gépjárművet jogszerűen tartja birtokában, illetve használja.

– A gépjármű rendelkezik minden, a jogszabályok által megkívánt tartozékokkal és olyan állapotban van, hogy mind jogilag, mind pedig műszakilag alkalmas arra, hogy a közúti forgalomban részt vegyen.

– A gépjárműben nem található olyan dolog, amely birtoklása jogszabályba ütközik (ide értendő különösen bármilyen fegyver, kábító hatású anyag stb.).

– A gépjármű rendelkezik kötelező és a megbízás időpontjában érvényes gépjármű felelősségbiztosítással.

A Megbízó kijelenti, hogy fentiek valótlanságából ill. megszegéséből eredő károkért teljes anyagi felelősséget vállal a Megbízottal szemben.


9.) Az adatlapon feltüntetett megbízási díj a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.


10.) A Megbízó tudomásul veszi, hogy nem fizetés, illetve késedelmes fizetés esetén, a Megbízott a megbízási díj után a kifizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegét jogosult késedelmi kamatként követelni.


11.) A Megbízó az „adatlap” erre kiállított „átadási bizonylat” rovatában a megbízás végeztével aláírásával igazolja, hogy a Megbízott a megbízást maradéktalanul teljesítette, továbbá, hogy a Megbízó a gépjárművet annak minden tartozékával együtt, az átadáskori állapotban a Megbízottól átvette, és az átvétellel egyidejűleg meggyőződött arról, hogy a gépjárműben esetlegesen található személyes tárgyai hiánytalanul megvannak.


Jelen szerződést a felek megismerték, s az abban foglaltakat magukra kötelezőnek tekintik.

Bankkártyás fizetési lehetőség

Cégünk biztosítója